Modul 3.2 Løfte- og stablevogner for gods (truck)

Truckkurs T1 – T4Modul 1.1Modul 2.2 Modul 3.2 (denne siden) Modul 4.2 Opplæringsplanene er hentet fra arbeidstilsynet sine sider:  http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=208508

6 timers grunnleggende praktisk opplæring

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet

Forord

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr – Best.nr. 555 – fastsatt 26. juni 1998. Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 3.2 i hht. illustrasjonen nedenfor. Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten . Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes. Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter skriftlig avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Sertifisert sikkerhetsopplæring kan også inngå i videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger i videregående skole når skolen er sertifisert.

Innholdsfortegnelse:

 1. Generelt om opplæringen
 2. Målsettinger
 3. Emneliste
 4. Arbeidsmåter
 5. Vurdering
 6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr
 7. Grunnleggende praktisk opplæringsmodell for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg.

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR TRUCKFØRERE

OPPLÆRINGENS VARIGHET: 6 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning). OPPTAKSVILKÅR: Modul 1.1 (8 timer) og modul 2.2 (14 timer) skal være gjennomført, alternativt gjennomføres i sammenheng med denne modul. FORMÅL MED OPPLÆRINGEN: Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god generell praktisk grunnopplæring i sikker bruk av truck, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi kandidaten praktisk forståelse for prinsippene for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr. Grunnopplæringen skal også omfatte viktige kontrollpunkter på trucker. Etter praktisk grunnopplæring skal kandidaten gjennomføre mengdetrening i hht. Modul 4. Mengdetreningen avsluttes med en praktisk kjøreprøve på truck, som ved bestått resultat vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck. FAG- OG TIMEFORDELING: Se kap. 3, emneliste Kandidater som har kompetansebevis for trucker med løftekapasitet t.o.m. 10 000 kg, kan gjennomføre grunnleggende praktisk sikkerhetsopplæring i hht. kapittel 7, for utstedelse av kompetansebevis for fører av trucker med løftekapasitet over 10 000 kg. KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET: Sertifisert opplæringsvirksomhet i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 2. Målsettinger

Hovedmål Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av truck, slik at ulykker ved bruk unngås. Delmål Opplært person skal:

 1. Kunne forklare funksjon og virkemåte, samt kjenne til aktuelle truckers hovedkomponenter.
 2. Kunne vise viktige sikkerhetskontrollpunkter før, under og etter bruk.
 3. Kjenne til bruksområder og betjeningsinnretninger for de trucktyper det blir gitt opplæring på.
 4. Kunne forklare truckens arbeidsområde, stabilitet og faresoner. også ved bruk av tilleggsutstyr.
 5. Kunne forklare og vise hvordan lastdiagrammet skal brukes i praksis.
 6. Kjenne til bruks-og sikkerhetsbestemmelser som gjelder truckkjøring.
 7. Kunne forklare prinsippene for sikker truckkjøring under forskjellige forhold.

Kapittel 3. Emneliste

LeksjonEmneAntall timerMerknader
1Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle trucktyper1Truckens bruksanvisning/førerhåndbok legges til grunn
2Kontrollpunkter på aktuelle trucktyper 0,5Daglig kontroll før bruk: Vite de aktuelle kontrollpunkter iflg. Kontrollrutine/skjema Vite hva som skal gjøres på vært pkt. Utfylling av kontrollskjema
3 Bruksområder og betjening av aktuelle trucktyper 0,5 For den aktuelle trucktypen: Hvilke bruksområder er trucken konstruert for Betjeningsinnretninger
4 Truckens arbeidsområde 1 Praktiske forholdsregler Stabilitet Faresoner
5 Godshåndtering og forståelse av lastediagram 1 Truckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering,samt praktisk bruk av lastediagram
6 Bruks-og sikkerhetsbestemmelser 1 Sikkerhetsbestemmelser og faremomenter ved kjøring med truck og fylling av drivstoff/lading.
7 Kjøreteknikk 1 Riktig og sikker kjøremåte mht. Førers plassering Hastighet i forhold til ferdighet Prinsipp og trening ved truckkjøring.
SUM6

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Den praktiske grunnopplæringen skal bygge videre på den gjennomførte teoretiske opplæringen, slik at deltakerne får praktisk forståelse for de prosedyrer som gjelder for sikker bruk av trucker. Undervisning under kurset må begrenses til de generelle prinsippene som gjelder for bruk av trucker, og videre henvise til behov for spesialopplæring på den trucken deltakerne senere skal gjennomføre kjøreopplæringen på. Av hensyn til utnyttelse av tilgjengelig truckmateriell i forhold til antall deltakere, bør stasjonsopplegg med rullering benyttes under deler av gjennomføringen av kurset. Det er viktig at kursdeltakere er engasjert med ferdighetstrening, demonstrasjon og øvelse i hele kurstiden. Ved trening i kjøreteknikk skal det ikke være mer enn 3 deltakere pr. truck, som da bytter på å kjøre kran og bistå som signalmann ved løft og godshåndtering.

Kapittel 5. Vurdering

Det gjennomføres ikke prøve etter gjennomført kurs, da endelig vurdering av kunnskaper og ferdigheter først foretas etter at kjøreopplæringen i Modul 4.2 er gjennomført ved sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift som har inngått avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Dokumentasjon på gjennomført grunnleggende praktisk opplæring utstedes av opplæringsvirksomheten.

Kapittel 6. Hjelpemidler / Krav til undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyrBeskrivelse av materiell / utstyr
ØVINGSOMRÅDEØvingsområde bør være plassert slik at opplæringen kan gjennomføres usjenert av øvrig aktivitet. Området bør ha en slik karakter at varierte kjøreforhold kan demonstreres og praktiseres.
OPPLÆRINGSMATERIELLKlasserom må ha tavle / flippover, overhead video/”kanon” og lerret. Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø.
OPPLÆRINGSMATERIELLTilgang til utstyr for praktisk opplæring Trucker det skal gis opplæring på Tilleggsutstyr Paller Pallereoler Annet relevant utstyr for den praktiske opplæringen
INSTRUKTØRMATERIELLOpplæringsplan Undervisningsplan Leksjonsanvisninger Aktuell bruksanvisning
ELEVMATERIELLVerneutstyr Førstehjelpsutstyr Annet relevante kursmateriell for den grunnleggende praktiske opplæringen

Kapittel 7. Grunnleggende praktisk opplæringsmodell for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg.

Grunnleggende praktisk opplæringsmodell for personer med kompetansebevis for trucker med løftekapasitet t.o.m.10 000 kg, og som ønsker kompetansebevis for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg, gjelder flg: For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6,må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt arbeid. For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeid. Inneha førerkort i klasse B(person-/varebil) gjelder alle 3 klasser
Trucktype for opplæringLeksjon nr. og timer,i Modul 3.2 for klassene T6–T7–T8Har kompetansebevis på klasse T 8 og trenger angitte timer for nedenstående underklasser.
T6-T7-T8Leksjon nr.Antall timerT8.1T8.2T8.4
110,50,51
20,5 0 0 0,5
30,5 0,5 0,5 0,5
410,50,5 1
510,50,50,5
610,50,5 1
710,50,50,5
SUM timer6335
Forklaring av T klasser T6 = Sidelaster T7 = Portaltruck T8 = Motvektstruck med gaffelarmer T8.1 = Motvektstruck med permanent containeråk T8.2 = Motvektstruck med permanent tømmerklo T8.4 = Motvektstruck med teleskopisk bom