Modul 2.2 Løfte- og stablevogner for gods (truck)

Truckkurs T1 – T4Modul 1.1 Modul 2.2 (denne siden) Modul 3.2Modul 4.2 Opplæringsplanene er hentet fra arbeidstilsynet sine sider:  http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=208508

14 timers teoretisk opplæring

Opplæringsplan for sertifisert sikkerhetsopplæring i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet  

Forord

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr – Best.nr. 555 – fastsatt 26. juni 1998. Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 2.2 i henhold til illustrasjonen nedenfor. Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten . Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i henhold til forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes. Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Sertifisert sikkerhetsopplæring kan også inngå i videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger i videregående skole når skolen er sertifisert.

Innholdsfortegnelse:

 1. Generelt om opplæringen
 2. Målsettinger
 3. Emneliste
 4. Arbeidsmåter
 5. Vurdering
 6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr
 7. Teoretisk opplæringsmodell for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR TRUCKFØRERE

OPPLÆRINGENS VARIGHET: 14 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning). OPPTAKSVILKÅR: Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1. Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen. FORMÅL MED OPPLÆRINGEN: Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått både teoretisk og praktisk kjøreprøve i de forskjellige klasser, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck. FAG- OG TIMEFORDELING: Se kap. 3, emneliste Kandidater som har kompetansebevis for trucker med løftekapasitet t.o.m. 10 000 kg, kan gjennomføre teoretisk sikkerhetsopplæring i hht. kapittel 7, for utstedelse av kompetansebevis for fører av trucker med løftekapasitet over 10 000 kg KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET: Sertifisert opplæringsvirksomhet i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Kapittel 2. Målsettinger

Hovedmål Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av trucker, slik at ulykker ved bruk unngås. Delmål Opplært person skal:

 1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av truck, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
 2.  Kunne forklare grunnprinsippene for truckens konstruksjon og virkemåte, samt krav til kontroll og viktigheten av vedlikehold.
 3. Kunne forklare riktig bruk, samt faremomenter ved truckkjøring.
 4. Kjenne til de forskjellige trucktyper og angi deres bruksområde.
 5. Kjenne til motvekts-, støttebentruckens og sidelasterens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering.
 6. Forklare hva som menes med løftekapasitet, lastens tyngdepunktavstand, og løftehøyde.
 7. Kjenne til at truckens løftekapasitet og stabilitet forandres ved bruk av tilleggsutstyr.
 8. Forstå truckens merking/skilt, lastdiagrammer, avlesning av diagrammet ved lastens forskjellige tyngdepunktsavstander og løftehøyder.
 9. Kjenne til de forskjellige typer lastbærere
 10. Kunne gjøre rede for framgangsmåten ved stabling og nedtagning av last
 11. Kjenne til riktig håndtering av pakker, ruller, langgods og containere
 12. Kunne gjøre rede for lasting og lossing av biler, jernbanevogner, containere m.v.
 13. Kjenne til fremgangsmåten ved sleping av vogner
 14. Kunne gjøre rede for betydningen av godshåndteringssymboler
 15. Kjenne til sikkerhetsrutiner og faremomenter ved fylling av drivstoff og lading.

Kapittel 3. Emneliste

LeksjonEmneAntall timerMerknader
1Innledning med krav til truckfører1Lover og forskrifter vedr. bruk av truck Forskrift om internkontroll Arbeidsmiljøloven Forskrift om bruk av arbeidsutstyr best. nr. 555  Forskrift om maskiner best. nr. 522. Vegtrafikkbestemmelser Arbeidsoppgaver og ansvar Hvorfor opplæring av truckfører? Definisjon på truck, og navn på komponenter
2Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde2Trucktyper T2 Støttebenstrucker T2 Skyvemasttrucker T3 Høyløftende plukktrucker T3 Svinggaffel/sidestablende trucker T3 Førerløftende trucker T4 Motvektstrucker T5 Sidelaster Tilleggsutstyr Gaffelspredere Sideforskyver Klemmeaggregater Kranarm Arbeidskurv Løftekapasitet over 10 000 kg T6 Sidelaster T7 Portaltruck T8 Motvektstruck med gaffelarmer Underklasser til motvektstruck med løftekapasitet over 10 000 kg T8.1 Motvektstruck med permanent containeråk T8.2 Motvektstruck med permanent tømmerklo T8.4 Motvektstruck med teleskopisk bom
3Truckulykker1Eksempler på uhell og ulykker: Årsakssammenheng Konsekvenser for fører Forsikringsvilkår Forebygging av ulykker Rapportering av uhell
4Truckens konstruksjon og virkemåte2Konstruksjon og virkemåte: Ramme og motvekt Motor Kraftoverføring Hjul og dekk Hydraulikksystemet Manøverorganer Instrumenter Løftesystemet Styresystem Bremser
5Kontroll- og rapportering2Daglig kontroll (kontroll før kjøringen starter) Hva kontrollen gjelder Kontrollrutiner/kontroll punkter Rapportere feil/kontrollskjema Periodisk kontroll Hva kontrollen gjelder Hvem som kan gjøre slik kontroll Ansvar Dokumentasjon Sakkyndig kontroll Hva kontrollen gjelder Hvem som kan gjøre slik kontroll Når det skal gjøres sakkyndig kontroll Ansvar Dokumentasjon/kontrollbok
6 Stabilitet 2 Truckens stabilitet under forskjellige kjøreforhold og ved godshåndtering Vektstangprinsippet Truckens understøtteflate Tyngdepunkt Sentrifugalkraft Løftekapasitet Tilleggsutstyr Lastsenter/Tp.avstand Truckens merking/skilt Lastdiagram Stabilitet
7 Godshåndtering2 Framgangsmåten ved stablingnedtaging- og håndtering av gods. Lastebærere Merking av embalasje Sikring av last Pallhåndtering Ruller og langgods Stablingsmetoder Stabling og nedtaking av last Lasting og lossing bil Enkel signalgiving Sleping av tilhengere Løftekapasitet over 10 000 kg Containeråk Tømmerklo Teleskopisk bom Håndtering av containere
8 Bruks- og sikkerhetsbestemmelser 1 Sikkerhetsbestemmelser og faremomenter ved kjøring med truck og fylling av drivstoff/ lading Bruk på offentlig vei Kjøring med truck Personløft Truckens løftekapasitet Parkering Brann- og eksplosjonsfare Ex-trucker.
9 Eksamen 1 Skriftlig teoretisk prøve
SUM14

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Det er av stor betydning at opplæringen gjennomføres med realistiske eksempler, og at sikkerhetsmessige momenter vektlegges i undervisningen. Den teoretiske del av opplæringen skal mest mulig relateres til den praktiske opplæringen slik at deltakerne får en god forståelse for sikker bruk av trucker. Deltakerne bør i tillegg til gruppearbeid også arbeide selvstendig med øvingsoppgavene.

Kapittel 5. Vurdering

Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om riktig og sikker bruk av trucker. Ved leseog skrivevansker hos kandidaten prøven gjennomføres muntlig. Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått” Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse. Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomhet.

Kapittel 6. Hjelpemidler / Krav til undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyrBeskrivelse av materiell / utstyr
KLASSEROMKlasserom må ha tavle / flippover, overhead video/”kanon” og lerret. Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø.
OPPLÆRINGSMATERIELL Tilgang til aktuelle trucker for praktisk demonstrasjon. Dokumenter tilhørende truckene Ladeutstyr Tilgang til ekstrautstyr
INSTRUKTØRMATERIELLOpplæringsplan Undervisningsplan Leksjonsanvisninger Øvingsoppgaver Transparenter, illustrasjoner,video, modeller, CD-presentasjon eller lignende. Forskrifter/lover
ELEVMATERIELL Relevante lærebøker og kursmateriell for opplæringen Øvingsoppgaver Annet relevant kursmateriell for den teoretiske opplæringen

Kapittel 7. Teoretisk opplæringsmodell for trucker med løftekapasitet over 10 000 kg

Teoretisk opplæringsmodell for personer med kompetansebevis for trucker med løftekapasitet t.o.m.10 000 kg, og som ønsker kompetansebevis for trucker med løftekapasitet over10 000 kg, gjelder flg: For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt arbeid. For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8, må vedkommende ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeid. Inneha førerkort i klasse B (person-/varebil) gjelder alle 3 klasser.
Trucktype for opplæringLeksjon nr. og timer,i Modul 2.2 for klassene T6–T7–T8Har kompetansebevis på klasse T 8 og trenger angitte timer for nedenstående underklasser.
T6-T7-T8Leksjon nr.Antall timerT8.1T8.2T8.4
11 0 0 0
20 0,5 0,5 0,5
31 0,5 0,5 0,5
41 0 0 0
51 0 0 0
61 1 1 1
71 1 1 1
81 0 0 0
91 0 00
SUM timer8333
Forklaring av T klasser T6 = Sidelaster T7 = Portaltruck T8 = Motvektstruck med gaffelarmer T8.1 = Motvektstruck med permanent containeråk T8.2 = Motvektstruck med permanent tømmerklo T8.4 = Motvektstruck med teleskopisk bom