Modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 1.1 (denne siden) Modul 2.2, Modul 3.2 og Modul 4.2

Felles for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner – 8 timers teoretisk opplæring

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet

Forord

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en opplæring som kreves for førere av arbeidsutstyr som er beskrevet i Forskrift om bruk av arbeidsutstyr – Best.nr. 555 – fastsatt 26. juni 1998. Denne opplæringsplanen gjelder opplæringsmodul 1.1 i hht. illustrasjonen nedenfor. Opplæringsplanen skal brukes av opplæringsvirksomheter som er sertifisert av sertifiseringsorgan utpekt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, og opplæringen skal gjennomføres av den sertifiserte opplæringsvirksomheten . Opplæringsplanen beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. forskriften. Forskriften forutsetter imidlertid at førere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes. Praktisk opplæring i Modul 4 gjennomføres av sertifisert opplæringsvirksomhet, eller i bedrift etter avtale med sertifisert opplæringsvirksomhet. Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Sertifisert sikkerhetsopplæring kan også inngå i videregående opplæring innen yrkesfaglige studieretninger i videregående skole når skolen er sertifisert.

Innholdsfortegnelse:

  1. Generelt om opplæringen
  2. Målsettinger
  3. Emneliste
  4. Arbeidsmåter
  5. Vurdering
  6. Hjelpemidler / undervisningsmateriell / utstyr

Kapittel 1. Generelt om opplæringen

OPPLÆRINGSPLAN FOR FELLES TEORI FOR FØRERE AV KRAN TRUCK OG MASSEFORFLYTTINGSMASKINER

OPPLÆRINGENS VARIGHET: 8 timer (Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning). OPPTAKSVILKÅR: Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for denne opplæringen FORMÅL MED OPPLÆRINGEN: Hensikten med opplæringen er å gi førere av arbeidsutstyr nevnt i § 49 i «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås FAG- OG TIMEFORDELING: Se kap. 3, emneliste KRAV TIL OPPLÆRINGSVIRKSOMHET: Sertifisert opplæringsvirksomhet i henhold til Forskrift om bruk av arbeidsutstyr

Kapittel 2. Målsettinger

Hovedmål Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §49 i «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr» en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 3. Emneliste

FELLES TEORETISK OPPLÆRING 8 TIMER

LeksjonEmneAntall timerMerknader
1Innledning1Hvorfor sikkerhetsopplæring. Årsak til ulykker, skadestatistikker. Rapportering av uhell. Forsikring/økonomi. Adferd og holdninger til sikkerhet.
2Lover og Forskrifter1Kort innføring om: Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften/HMS Bruk av arbeidsutstyr Best. nr. 555 Forskrift om maskiner Best. nr. 522 Byggherreforskriften Best. nr. 534 Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgiving Best. nr. 526 Forskrift om arbeid av barn og ungdom Best.nr. 554 Forskrifter om farlig gods
3Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser1Vurdering av arbeidsmiljøet mht. risiko og tiltak Arbeidsgivers plikter/ansvar Arbeidstakers plikter/ansvar Forsikring / ansvar / konsekvenser Eksempler på arbeidsulykker, og ulike konsekvenser for involverte
4Ytre miljø1Hvordan påvirker vi miljøet rundt oss og hvordan ta vare på det.
5Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr2Generelt om: Sikkerhetsbestemmelser Bruksanvisning Sikkerhetsutstyr på arbeidsutstyr Kontroll av arbeidsutstyr Personlig verneutstyr Personbefordring Løfteoperasjoner med arbeidsutstyr Fallsikring / stillas
6Farlig gods Merking og håndtering1Grunnleggende innføring, bestemmelser, krav til merking og forholdsregler
7Eksamen1Skriftlig teoretisk prøve
SUM8

Kapittel 4. Arbeidsmåter

Undervisning må gjennomføres så realistisk som mulig, slik at deltakerne ser den sikkerhetsmessige sammenhengen mellom opplæringens innhold og det daglige arbeid.

Kapittel 5. Vurdering

Grunnmodulen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige kunnskaper om de felleselementene som gjelder riktig og sikker bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig. Prøven kan eventuelt gjennomføres samtidig med avsluttende prøve i modul 2.1 – 2.8. Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått” Det skal benyttes eksamensprøver som er fastsatt av SGS – Samarbeidsgruppen av Sertifiseringsorgan, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse. Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomhet.

Kapittel 6. Hjelpemidler / Krav til undervisningsmateriell / utstyr.

Type utstyrBeskrivelse av materiell / utstyr
KLASSEROMTavle / flipover, overhead, projektor e.l. Klasserommet må ha tilstrekkelig sitte/skriveplasser for kursdeltakere og ha et tilfredsstillende innemiljø.
INSTRUKTØRMATERIELLOpplæringsplan Undervisningsplan Leksjonsanvisninger Øvingsoppgaver Transparenter, illustrasjoner / modeller / cdpresentasjoner eller lignende.
ELEVMATERIELL Relevante lærebøker og kursmateriell for opplæringen